અજા- જ્યાં બકરીઓ રહે છે ત્યાં જન્મ, આંખ-આહ, બેલીબેલોટ પર હિન્દી

ઘટક ગણતરીકાર

માત્ર
મૂળ/ઉપયોગ
ના.
ઉચ્ચાર
આંખ-આહ
અર્થ
જ્યાં બકરીઓ રહે છે ત્યાં જન્મ
પાછળ એ નામો પાછળ માટે જુઓ રેન્ડમ નામ રેન્ડમ
'અજા' નામ વિશે વધુ માહિતી

અજા કદાચ હિન્દીમાં ઉદ્દભવે છે અને તેનો અર્થ થાય છે 'જ્યાં બકરાં રહે છે ત્યાં જન્મે છે'. આ બેનિનમાં રહેતા લોકો તેમજ સુદાનમાં રહેતા એક વંશીય જૂથનું નામ છે.

અજા નામની લોકપ્રિયતા
આની જેમ જોડણી પણ...

આજાહ, આઈજા, આઈજાહ, આઈજીઆહ, આજહ, અજિયા

પ્રખ્યાત અજસ

જસ્ટ ઇવાન્સ - અમેરિકન અભિનેત્રીકેલરીયા કેલ્ક્યુલેટર