હિલબ્રાન્ડ- લડાઈમાં વપરાતી તલવાર., HIL-બ્રહ્ન્ટ, બેલીબેલોટ પર જર્મનીક

ઘટક ગણતરીકાર

હિલબ્રાન્ડ
મૂળ/ઉપયોગ
જર્મની
ઉચ્ચાર
HIL-બ્રહ્નટ
અર્થ
લડાઈમાં વપરાયેલ તલવાર
પાછળ 'H' નામો પર પાછા જાઓ પાછળ માટે જુઓ રેન્ડમ નામ રેન્ડમ
'હિલબ્રાન્ડ' નામ વિશે વધુ માહિતી

હિલબ્રાન્ડ એ જર્મન નામ 'હિલ્ડેબ્રાન્ડ'નું એક પ્રકાર છે, જેનો અર્થ થાય છે 'યુદ્ધની તલવાર'.

અમે આ નામ ધરાવતા કોઈપણ પ્રખ્યાત લોકોને જાણતા નથી

કેલરીયા કેલ્ક્યુલેટર